Informacje ogólne

Dowiedz się więcej o kursach które prowadzimy.


Aby zapisać się na kurs prawa jazdy należy:
a) uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów (badanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia można wykonać w OSK Renoma po wcześniejszym ustaleniu terminu wykonania badania przez uprawnionego lekarza).
b) Uzyskać profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Trzeba mieć ze sobą:
- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
- dowód tożsamości,
- fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
- kserokopię prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadamy prawo jazdy),
- kserokopię prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym).


Egzamin państwowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zapisanie się na egzamin osobiście (lub przez osobę pisemnie upoważnioną) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Należy mieć przy sobie dowód tożsamości, numer profilu kandydata na kierowcę oraz wnieść opłatę egzaminacyjną.

Kategoria Uprawnienia do kierowania Wymagany wiek* Inne wymagania Plan nauczania (godz.) Opłaty za egzamin (zł) 
Teoria Praktyka Teoria Praktyka
B

pojazdem samochodowym o masie całkowitej do 3,5 t oraz zespołem pojazdów do 3,5 t i ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 18

  30 30 30 140
prawo jazdy kat. B1 - 20 - 140
B+E pojazdem określonym w kat. B wraz z przyczepą 18 prawo jazdy kat. B - 15 - 200
C pojazdem samochodowym o masie całkowitej powyżej 3,5 t z wyjątkiem autobusu a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym 21 prawo jazdy kat. B 20 30 30 200
C+E pojazdem określonym w kat. C wraz z przyczepą 21 prawojazdy kat. C lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego - 25 - 245

1. W przypadku kat. B liczba godzin praktycznych ulega zmniejszeniu o 10, jeśli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kat. A1 lub B1,
2. W przypadku kat. C liczba godzin praktycznych ulega zmniejszeniu o 10, jeśli osoba posiada odpowiednio prawo jazdy kat. D lub D1,
*) Szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego przepisami wieku.

Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy:


Rodzaj szkolenia Ilość godzin teorii Ilość godzin praktyki
Szkolenie okresowe 35 (21 - moduł obowiązkowy, 14 - moduł wybrany odpowiednio dla poszczególnych grup prawa jazdy)  
Kwalifikacja wstępna 260 (195 - część podstawowa, 65 - część specjalistyczna) 20 (16 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 4 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 2 godz. na symulatorze)
Kwalifikacjawstępna przyspieszona 130 (97 - część podstawowa, 33 - część specjalistyczna) 10 (8 - jazda indywidualna w ruchu drogowym, 2 - jazda indywidualna w warunkach specjalnych lub 1 godz. na symulatorze)
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 65 5
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 33 2,5